De rol van de Renkumse Huurders Vereniging: veranderen en verbeteren

Er zijn grote veranderingen gaande op de woningmarkt. Woningen moeten klaargemaakt worden voor de toekomst. Het klimaat verandert. We moeten energie besparen, zware regenval kunnen verwerken. Om dat te doen hebben Vivare en de Gemeente de Renkumse Huurdersvereniging nodig als samenwerkingspartner uit de samenleving. Collectieve belangenbehartiging naar zowel Vivare als de gemeente. Denk aan huurprijzen, eerlijke toewijzing en soepele overdracht, verbetering van de service, inrichting van de woonomgeving en verbetering van de veiligheid. Het gaat ook over goede en vroegtijdige informatievoorziening over plannen van Vivare en de Gemeente en de bereidheid om die met ons samen vorm te geven. Zo kunnen we mensen hierop voorbereiden en de maatregelen eventueel beïnvloeden.

 

Leden

Om onze rol van belangenbehartiger te kunnen vervullen, moeten we weten wat de huurders willen, nodig hebben en missen. We betrekken daarom huurders zoveel mogelijk bij ons werk. Het hebben van voldoende leden en de communicatie met hen bepaalt het effect van onze inspanningen en ons recht van spreken naar Vivare en de gemeente toe.

 

Gelijkwaardige samenwerking

Belangenbehartiging is soms een strijd tegen Vivare en de Gemeente. Minstens zo belangrijk vinden wij samenwerking om met elkaar het woongenot van de Renkumse huurders continu te verbeteren. Dat vraagt om het gezamenlijk plannen maken voor nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud, voor het treffen van slimme en betaalbare energiemaatregelen, voor een aangename en houdbare inrichting van de woonomgeving en voor inzicht in het beleid en de maatregelen.

 

Tweezijdige communicatie

Behalve het informeren van de huurders willen wij een gesprek op gang brengen tussen de huurders, Vivare en de Gemeente. Alleen met tweezijdige communicatie kunnen huurders actief betrokken worden bij alle plannen. Betrokkenheid van huurders zorgt voor betere plannen, een groter draagvlak en de mogelijkheid om ze goedkoper én beter uit te voeren. We streven ook naar ruimte voor bewoners om zelf ideeën, wensen en eisen over de woningen en de woonomgeving in te brengen.

 

Wat we doen

De Renkumse huurdersvereniging zet zich in voor de collectieve belangen van de huurders. Ons werk bestaat daarbij uit:

➢ Het, samen met Vivare en de Gemeente Renkum, maken van de toekomstplannen en beleid voor woningen en de woonomgeving.

➢ Het, samen met Vivare, maken van uitvoeringsplannen voor woningverbetering en renovaties.

➢ Het inventariseren van tekortkomingen in de woonbeleving, huisvesting, dienstverlening, leefomgeving, veiligheid en het adviseren van de Gemeente en Vivare over mogelijke verbeteringen hiervan.

➢ Het adviseren van Vivare over de woonlasten van de huurders.

➢ Het, samen met bewoners, werken aan de sociale verbanden in de dorpen en buurten.